Algemene voorwaarden

Voorwaarden IAMMOZI

Inhoud:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de operator
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting van herroepingsrecht
Artikel 9 - de prijs
Artikel 10 - Nakoming en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachten
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden zijn van toepassing:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Transactieduur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de levering en / of afname in de tijd is gespreid;
 5. Duurzaam medium: elk middel dat de consument of het bedrijf dat informatie aan hem persoonlijk mogelijk maakt, kan opslaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wachttijd van de overeenkomst te zien;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de exploitant ter beschikking stelt die een consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of legale producten en / of diensten op afstand aan consumenten;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer communicatietechnieken op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van de ondernemer.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en tot stand gekomen overeenkomsten tussen ondernemer en consument.
 13. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst tot stand komt, aangegeven worden dat de voorwaarden van de ondernemer op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt op afstand, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking gesteld zodanig aan de consument dat de consument op eenvoudige wijze op een duurzame drager kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat op verzoek van de consument elektronisch of anderszins kosteloos wordt toegezonden.
  2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, het tweede en derde lid, mutatis mutandis, en kan de consument zich bij tegenstrijdige bedingen niet altijd beroepen op de voor hem toepasselijke bepaling het meest gunstig is.
  3. Indien een of meerdere voorwaarden in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vernietigd zullen worden, nietig, gaat dan verder met de voorwaarden die voor de rustpositie zijn vermeld en zal bij de betreffende assay in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een eis dat de reikwijdte van de oorspronkelijke aanpak zoveel mogelijk wordt nageleefd.
  4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen beoordeeld te worden 'naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  5. Onzekerheden over de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd "in de geest van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 4 - De aanbieding

  1. Als een aanbieding een van beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer.
  4. Alle afbeeldingen, gegevensspecificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen op producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten er aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • eventuele bezorgkosten;
 • hoe de overeenkomst tot stand zal komen en welke acties
 • als het contract na het sluiten wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van het contract;
 • de deadline voor het accepteren van het aanbod, of de termijn waarbinnen de
 • het respecteren van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van
 • de communicatiemiddelen op afstand op een andere worden berekend
 • toegankelijk zijn voor de consument;
 • de beschikbare maten en kleuren

Artikel 5 - Het contract

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de exploitant is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan - binnen de wet - de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en van al die feiten en factoren die relevant zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer naar aanleiding van dit onderzoek gerechtvaardigd was de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal de consument bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het adres van de vestiging van het bedrijf waar consumenten klachten kunnen indienen;
  b. de voorwaarden en hoe het herroepingsrecht van de consument kan worden uitgeoefend, of een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  c. informatie over garanties en service na verkoop;
  d. de informatie vervat in deze voorwaarden in artikel 4 lid 3, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of een onbepaalde tijd.
 2. In geval van een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
 3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf aangewezen door de consument en de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument omgaan met het product en de verpakking. Hij zal alleen uitpakken of gebruiken als dat nodig is, om te kunnen beslissen of het product al dan niet moet worden onderhouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking terugzenden aan de ondernemer, volgens de door de ondernemer verstrekte informatie in redelijke en duidelijke instructies.
  3. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het product kenbaar te maken aan de handelaar. Het is bekend om de consument te maken, en wel door middel van het formulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen aan ons retour te sturen en aan ons retour te sturen. De consument dient dan te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig worden geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering.
  1. Indien de klant na de niet kenbare termijnen genoemd in lid 2 en 3 gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk. het product is niet teruggekeerd naar de ondernemer, de aankoop is een feit.
   Bij levering van diensten:
  2. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  3. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, richt de consument zich op de ondernemer om redelijke en duidelijke instructies te verstrekken en / of te laten verschijnen bij bezorging in het gebied.
  4. ol >
  <

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij niet de kosten van retourzending overschrijden.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds retour ontvangen mag worden door de webwinkelier of sluitend bewijs van volledige retourzending.


  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van consumentenproducten in de zin van in lid 2 en 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk mogelijk voor producten:

  a. die zijn gemaakt door de handelaar in overeenstemming met de specificaties van de consument.
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
  d. die bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

   Artikel 9 - De prijs
   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
   2. In afwijking van het vorige lid zijn bij de ondernemer de producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen verkrijgbaar. Deze schommelingen en het feit dat eventuele koersdoelen bij het aanbod worden vermeld.
   3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en; a. ze zijn het resultaat van wet- of regelgeving; of b. de consument is bevoegd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de verhoging ingaat.
   5. De tarieven bij de levering van producten of diensten zijn inclusief btw. li >
   6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van druk - en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de handelaar niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

   Artikel 10 - Naleving en garantie

   1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde contractspecificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen zorgt de ondernemer er tevens voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie laat onverlet de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst mocht hebben. de handelaar geld opleggen.
   3. Eventuele gebreken of gebrekkige goederen dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de goederen dient te geschieden in originele verpakking en in nieuwstaat.
   4. <
    1. Ondernemersgarantie komt overeen met de fabrieksgarantieperiode. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor enig advies omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.
    2. De garantie is niet van toepassing indien:
 • De consument de producten zelf heeft gerepareerd en / of bewerkt of heeft gerepareerd en / of gewijzigd door derden;
 • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig behandeld of in strijd met de instructies van de operator en / of de verpakking is gehanteerd;
 • De gebreken zijn geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de genoemde overheid of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.
  ol >

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

   < li> De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
  3. Alle lever zijn indicatief. De consument heeft geen rechten op enige tijdslimiet. Bij overschrijding van een termijn heeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, betalen.

  p>

  1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de handelaar zich inspannen om een ander productvoorstel te doen. Na akkoord van de consument zijn de voorwaarden zoals hierboven vermeld van toepassing. Het staat de consument vrij om het voorstel af te wijzen. Dat het contract is beëindigd. De ondernemer zal het betaalde bedrag dan zo spoedig mogelijk aan de consument terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.
  2. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de werkgever tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen. li >

  Artikel 12 - Transacties met langere duur: duur, beëindiging en verlenging beëindiging < / strong>

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met daarbij geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn. niet langer dan een maand.
  3. Consumenten kunnen de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde: opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of een bepaalde periode;
 • tenminste eindigen op dezelfde manier als ze erdoor zijn ingevoerd;
 • annuleren met dezelfde opzegtermijn als het bedrijf voor zichzelf heeft onderhandeld.

Verlenging < / strong>

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd wordt aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde tijd. bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid wordt een overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften, automatisch te verlengen voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, wanneer de consument kan deze verlenging de overeenkomst tegen het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten mag stilzwijgend worden verlengd voor voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden als de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand, bezorgen van dag-, weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld afleveren van kranten, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
< p> Duur
 1. Als een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de consumentenovereenkomst na een jaar een opzegtermijn van ten hoogste één maand intrekken, tenzij de redelijkheid en billijkheid tegen opzegging voor het einde van het overeengekomene kostbaar zijn.


Artikel 13 - Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst van dienstverlening gaat deze termijn in na de consument heeft de bevestiging van de overeenkomst ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling door de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten in rekening te brengen bij de consument.

span >

Artikel 14 - Klachten

 1. De ondernemer heeft een goed bekendgemaakte klacht en behandelt klachten volgens deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt deze binnen de termijn van 14 dagen door de ondernemer beantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor geschil.
 5. Bij klachten dient de consument primair contact op te nemen met de ondernemer. Voor klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), zal bemiddelen vrij. Mocht er dan nog niet tot een oplossing komen dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht in behandeling te nemen door de door Stichting Webwinkelkeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uiting hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met dit bindend oordeel. Voor het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald moeten worden aan de betreffende commissie. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door de ondernemer wordt aanvaard, zal de ondernemer naar eigen keuze of de geleverde zaken vervangen of herstellen zonder opladen.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument van deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woonachtig is.
 2. Het Verdrag van Wenen is niet van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden
andere voorwaarden Aanvullende of van deze voorwaarden mogen de consument niet benadelen en dienen schriftelijk worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.